Southampton Timetable
Monday Tuesday Wednesday Thursday
British Sign Language Southampton
Improvers
Lewis School
19.00 - 20.30

French Southampton
Pre-Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30

German Southampton
Higher-Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30

Italian Southampton
Pre-Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30
French Southampton
Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30

Polish Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30

Spanish Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30
French Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30

German Southampton
Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30

Italian Southampton
Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30

Spanish Southampton
Pre-Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30
German Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30

Italian Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Italian Southampton
Pre-Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30
Italian Southampton
Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30
Italian Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30

Monday

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
British Sign Language Southampton
Improvers
Lewis School
19.00 - 20.30

Monday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
French Southampton
Pre-Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30
French Southampton
Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30
French Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30

Monday

Tuesday

Wednesday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
German Southampton
Higher-Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30
German Southampton
Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30
German Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30

Monday

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Spanish Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30
Spanish Southampton
Pre-Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30

Tuesday

Wednesday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Polish Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30

Tuesday

No timetable available!


Winchester Timetable
Monday Tuesday Wednesday Thursday
French Winchester
Higher-Intermediate
Winchester Rooms
19.00 - 20.30

Italian Winchester
Pre-Intermediate
The Winchester Rooms
19.00 - 20.30

Spanish Winchester
Higher-Intermediate
Winchester Rooms
19.00 - 20.30
French Winchester
Intermediate
Winchester Rooms
19.00 - 20.30

Italian Winchester
Beginner
The Winchester Rooms
19.00 - 20.30

Japanese Winchester
Beginner
19.00 - 20.30

Spanish Winchester
Beginner
The Winchester Rooms
19.00 - 20.30
French Winchester
Beginner
Winchester Rooms
19.00 - 20.30

Italian Winchester
Intermediate
The Winchester Rooms
19.00 - 20.30

Spanish Winchester
Advanced
Winchester Rooms
19.00 - 20.30
Spanish Winchester
Intermediate
Winchester Rooms
19.00 - 20.30

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Spanish Winchester
Higher-Intermediate
Winchester Rooms
19.00 - 20.30
Spanish Winchester
Beginner
The Winchester Rooms
19.00 - 20.30
Spanish Winchester
Advanced
Winchester Rooms
19.00 - 20.30
Spanish Winchester
Intermediate
Winchester Rooms
19.00 - 20.30

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
French Winchester
Higher-Intermediate
Winchester Rooms
19.00 - 20.30
French Winchester
Intermediate
Winchester Rooms
19.00 - 20.30
French Winchester
Beginner
Winchester Rooms
19.00 - 20.30

Monday

Tuesday

Wednesday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Italian Winchester
Pre-Intermediate
The Winchester Rooms
19.00 - 20.30
Italian Winchester
Beginner
The Winchester Rooms
19.00 - 20.30
Italian Winchester
Intermediate
The Winchester Rooms
19.00 - 20.30

Monday

Tuesday

Wednesday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Japanese Winchester
Beginner
19.00 - 20.30

Tuesday

No timetable available!


Online Timetable
Monday Tuesday Wednesday Thursday
Arabic Online
Beginner
19.00 - 20.30

French Online
Pre-Intermediate 2
19.00 - 20.30

French Online
Pre-Intermediate
19.00 - 20.30

French Online
Higher-Intermediate
19.00 - 20.30

German Online
Intermediate
19.00 - 20.30

Italian Online
Pre-Intermediate 1
19.00 - 20.30

Japanese Online
Beginner
19.00 - 20.30

Russian Online
Beginner 2
19.00 - 20.30

Spanish Online
Higher-Intermediate
19.00 - 20.30
French Online
Intermediate
19.00 - 20.30

German Online
Beginner 2
19.00 - 20.30

Italian Online
Pre-Intermediate 2
19.00 - 20.30

Russian Online
Beginner
19.00 - 20.30

Spanish Online
Beginner 2
19.00 - 20.30
Mandarin Chinese Online
Beginner 2
19.00 - 20.30

French Online
Beginner
19.00 - 20.30

German Online
Pre-Intermediate
19.00 - 20.30

Italian Online
Intermediate
19.00 - 20.30

Japanese Online
Pre-Intermediate
19.00 - 20.30

Russian Online
Intermediate
19.00 - 20.30

Spanish Online
Advanced
19.00 - 20.30
Mandarin Chinese Online
Beginner
19.00 - 20.30

French Online
Beginner 2
19.00 - 20.30

German Online
Beginner
19.00 - 20.30

Italian Online
Beginner 2
19.00 - 20.30

Japanese Online
Beginner 2
19.00 - 20.30

Russian Online
Pre-Intermediate
19.00 - 20.30

Spanish Online
Pre-Intermediate
19.00 - 20.30

Spanish Online
Intermediate
19.00 - 20.30

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Spanish Online
Higher-Intermediate
19.00 - 20.30
Spanish Online
Beginner 2
19.00 - 20.30
Spanish Online
Advanced
19.00 - 20.30
Spanish Online
Pre-Intermediate
19.00 - 20.30

Spanish Online
Intermediate
19.00 - 20.30

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
French Online
Pre-Intermediate 2
19.00 - 20.30

French Online
Pre-Intermediate
19.00 - 20.30

French Online
Higher-Intermediate
19.00 - 20.30
French Online
Intermediate
19.00 - 20.30
French Online
Beginner
19.00 - 20.30
French Online
Beginner 2
19.00 - 20.30

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Italian Online
Pre-Intermediate 1
19.00 - 20.30
Italian Online
Pre-Intermediate 2
19.00 - 20.30
Italian Online
Intermediate
19.00 - 20.30
Italian Online
Beginner 2
19.00 - 20.30

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
German Online
Intermediate
19.00 - 20.30
German Online
Beginner 2
19.00 - 20.30
German Online
Pre-Intermediate
19.00 - 20.30
German Online
Beginner
19.00 - 20.30

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Russian Online
Beginner 2
19.00 - 20.30
Russian Online
Beginner
19.00 - 20.30
Russian Online
Intermediate
19.00 - 20.30
Russian Online
Pre-Intermediate
19.00 - 20.30

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Mandarin Chinese Online
Beginner 2
19.00 - 20.30
Mandarin Chinese Online
Beginner
19.00 - 20.30

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Japanese Online
Beginner
19.00 - 20.30
Japanese Online
Pre-Intermediate
19.00 - 20.30
Japanese Online
Beginner 2
19.00 - 20.30

Monday

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Arabic Online
Beginner
19.00 - 20.30

Monday

No timetable available!