Southampton Timetable
Monday Tuesday Wednesday Thursday
British Sign Language Southampton
Improvers
Lewis School
19.00 - 20.30

German Southampton
Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30

Italian Southampton
Beginner 2
Lewis School
19.00 - 20.30

Russian Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30

Spanish Southampton
Pre-Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30
French Southampton
Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30

German Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30

Italian Southampton
Pre-Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30

Polish Southampton
Beginner 2
Lewis School
19.00 - 20.30

Spanish Southampton
Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30
British Sign Language Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30

French Southampton
Pre-Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30

German Southampton
Pre-Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30

Italian Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30

Japanese Southampton
Beginner 2
Lewis School
19.00 - 20.30

Russian Southampton
Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30

Spanish Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30
French Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30

Italian Southampton
Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30

Japanese Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30

Polish Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30

Russian Southampton
Pre-Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30

Spanish Southampton
Beginner 2
Lewis School
19.00 - 20.30

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Italian Southampton
Beginner 2
Lewis School
19.00 - 20.30
Italian Southampton
Pre-Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30
Italian Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30
Italian Southampton
Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
British Sign Language Southampton
Improvers
Lewis School
19.00 - 20.30
British Sign Language Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30

Monday

Wednesday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Japanese Southampton
Beginner 2
Lewis School
19.00 - 20.30
Japanese Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
French Southampton
Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30
French Southampton
Pre-Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30
French Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30

Tuesday

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
German Southampton
Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30
German Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30
German Southampton
Pre-Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30

Monday

Tuesday

Wednesday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Russian Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30
Russian Southampton
Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30
Russian Southampton
Pre-Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30

Monday

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Spanish Southampton
Pre-Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30
Spanish Southampton
Intermediate
Lewis School
19.00 - 20.30
Spanish Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30
Spanish Southampton
Beginner 2
Lewis School
19.00 - 20.30

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Polish Southampton
Beginner 2
Lewis School
19.00 - 20.30
Polish Southampton
Beginner
Lewis School
19.00 - 20.30

Tuesday

Thursday

No timetable available!


Winchester Timetable
Monday Tuesday Wednesday Thursday
Arabic Winchester
Intermediate
Discovery Centre
18.30 - 20.00

French Winchester
Higher-Intermediate
Discovery Centre
18.30 - 20.00

Spanish Winchester
Intermediate
Discovery Centre
18.30 - 20.00

French Winchester
Beginner
Winchester Rooms
19.00 - 20.30
French Winchester
Intermediate
Winchester Rooms
19.00 - 20.30

Italian Winchester
Pre-Intermediate
Discovery Centre
19.00 - 20.30
French Winchester
Pre-Intermediate
Winchester Rooms
19.00 - 20.30

Italian Winchester
Intermediate
Discovery Centre
19.00 - 20.30

Spanish Winchester
Higher-Intermediate
Winchester Rooms
19.00 - 20.30
Italian Winchester
Beginner
Winchester Rooms
19.00 - 20.30

Japanese Winchester
Beginner
Winchester Rooms
19.00 - 20.30

Spanish Winchester
Pre-Intermediate
Winchester Rooms
19.00 - 20.30

Spanish Winchester
Beginner
Winchester Rooms
19.00 - 20.30

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Arabic Winchester
Intermediate
Discovery Centre
18.30 - 20.00

Monday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Spanish Winchester
Intermediate
Discovery Centre
18.30 - 20.00
Spanish Winchester
Higher-Intermediate
Winchester Rooms
19.00 - 20.30
Spanish Winchester
Pre-Intermediate
Winchester Rooms
19.00 - 20.30

Spanish Winchester
Beginner
Winchester Rooms
19.00 - 20.30

Monday

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
French Winchester
Higher-Intermediate
Discovery Centre
18.30 - 20.00

French Winchester
Beginner
Winchester Rooms
19.00 - 20.30
French Winchester
Intermediate
Winchester Rooms
19.00 - 20.30
French Winchester
Pre-Intermediate
Winchester Rooms
19.00 - 20.30

Monday

Tuesday

Wednesday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Italian Winchester
Pre-Intermediate
Discovery Centre
19.00 - 20.30
Italian Winchester
Intermediate
Discovery Centre
19.00 - 20.30
Italian Winchester
Beginner
Winchester Rooms
19.00 - 20.30

Tuesday

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Japanese Winchester
Beginner
Winchester Rooms
19.00 - 20.30

Thursday

No timetable available!


Online Timetable
Monday Tuesday Wednesday Thursday
French Online
Pre-Intermediate
19.00 - 20.30

Russian Online
Beginner
19.00 - 20.30

Spanish Online
Intermediate
19.00 - 20.30
French Online
Intermediate
19.00 - 20.30

German Online
Beginner
19.00 - 20.30

Italian Online
Pre-Intermediate
19.00 - 20.30

Spanish Online
Beginner
19.00 - 20.30
Mandarin Chinese Online
Beginner
19.00 - 20.30

Italian Online
Intermediate
19.00 - 20.30

Russian Online
Intermediate
19.00 - 20.30
French Online
Beginner
19.00 - 20.30

German Online
Intermediate
19.00 - 20.30

Italian Online
Beginner
19.00 - 20.30

Japanese Online
Beginner
19.00 - 20.30

Spanish Online
Pre-intermediate
19.00 - 20.30

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Spanish Online
Intermediate
19.00 - 20.30
Spanish Online
Beginner
19.00 - 20.30
Spanish Online
Pre-intermediate
19.00 - 20.30

Monday

Tuesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
French Online
Pre-Intermediate
19.00 - 20.30
French Online
Intermediate
19.00 - 20.30
French Online
Beginner
19.00 - 20.30

Monday

Tuesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Italian Online
Pre-Intermediate
19.00 - 20.30
Italian Online
Intermediate
19.00 - 20.30
Italian Online
Beginner
19.00 - 20.30

Tuesday

Wednesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
German Online
Beginner
19.00 - 20.30
German Online
Intermediate
19.00 - 20.30

Tuesday

Thursday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Russian Online
Beginner
19.00 - 20.30
Russian Online
Intermediate
19.00 - 20.30

Monday

Wednesday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Mandarin Chinese Online
Beginner
19.00 - 20.30

Wednesday

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Japanese Online
Beginner
19.00 - 20.30

Thursday

No timetable available!